9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ
Централна Морска Строителна Лаборатория – акредитирана от ИА „Българска служба по акредитация”
Номер на сертификата 74 – ЛИ (17)
Извършва изпитване на:
- Материали добавъчни едри за обикновен бетон;
- Пясък за обикновен бетон;
- Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития;
- Камък трошен/баласт за ж. п. линии;
- Почви строителни;
- Смеси бетонни;
- Бетони;
- Пилоти стоманобетонни;
- Заварени съединения.

Лабораторията извършва също и вземане на извадки от:
Материали строителни неорганични зърнести; Добавъчни материали за бетон- eдри добавъчни материали и пясък; Камък трошен за пътни основи и асфалтови покрития; Бетонна смес и бетон; Заварени съединения; Строителни почви.
 
Централна Морска Строителна Лаборатория при ”Транссттрой-Варна „ АД гр. Варна предлага изпитване на сондажно-изливни пилоти с ултразвуков тест за интегритет.
Ултразвуковият тест представлява недеструктивен вид тест, имащ за цел да провери непрекъснатостта на готовия пилот. Замерванията, които се извършват, дават показания за отклонения от качеството на пилота, възли по тялото на пилота, пукнатини, модул на еластичност, надлъжни отклонения, здравина. По този начин могат да се сравняват резултатите на голям брой пилоти от една група в една и съща почва, и да се правят заключения.