9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Трансстрой Варна АД изпълнява строежи от първа до пета категория съгласно чл. 137, ал. 1 Закон за устройство на територийте и отделни видове строително монтажни работи. Дружеството има опит и възможност да изпълнява обекти от първа до четвърта група от Централния професионален ргистър на строителя, а именно:

1. Строежи от транспортната инфраструктура.
- Железопътни линии;
- Пристанища и летища за обществено ползване;
- Автомагистрали, пътища и съоръженията към тях;
- Метрополитени и прилежащи съоръжения.

2. Строежи от високото строителство и прилежащата им инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
- Производствени предприятия;
- Недвижими паметници на културата;
- Сгради и съоръжения за обществено обслужване;
- Производствени сгради;
- Жилищни и смесени сгради с високо застрояване;
- Електронни съобщителни мрежи и съоръжения

3. Строежи от енергийната инфраструктура.
- Преносни проводи (мрежи) на техническата инфраструктура и съоръжения към тях в областта на енергоснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването;
- Разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на енергоснабдяването, топлоснабдяването и газоснабдяването;
- Елементи от енергийната инфраструктура, съоръжения и инсталации

4. Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда.
- Преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването;
- Съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг;
- Хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, язовири и язовирни стени;
- Строежи, необходими за предпазване и защита на населението и за възстановяване на районите от бедствия и аварии;
- Съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци;
- Разпределителни проводи, съоръжения и устройствата към тях в областта на водоснабдяването и канализацията.