9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Всички строителни дейности по проект „Модернизация на железопътен участък Пазарджик - Стамболийски, част от Трансевропейската железопътна мрежа" са завършени

30 Юни 2017 г.
Модернизирана e магистрална еликтрифицирана двойна жп линия, оразмерена за проектна скорост на Железния път от 160км./ч. и Контактна мрежа за 200км./ч. (с резерв от +10% върху тези стойности), при спазване на националните и европейски технически нормативи, вкл. и тези по ТСОС.
Модернизацията на железопътната отсечка Пазарджик-Стамболийски  е в границите от край стрелка № 5 (км 119+624) по път № 1 и край стрелка № 1 (км 119+692) по път № 2 на източна гърловина гара Пазарджик до край стрелка № 3 (км 138+755) по път № 1 и начало стрелка № 1 (км 138+810) по път № 2 на западна гърловина гара Стамболийски, включително гарите Огняново и Стамболийски”
 
Строежът е І /първа/ категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т.1, букви „а” и „б” от ЗУТ и чл.2, ал.1, т.3 от „Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи” от 2003 г.и е с Местонахождение:„Национална железопътна мрежа на Р България - Септември - Пловдив- железопътна отсечка Пазарджик- Стамболийски, област Пазарджик, на територията на община Пазарджик и област Пловдив на територията на община Стамболийски”. 
 
- СМР по Железен път, перони, отводняване: В Междугарията:„Пазарджик-Огняново” и „Огняново-Стамболийски" е изпълнено проектното решение за железен път, което осигурява изискваното от Наредба 55  минимално междуосово разстояние от 4,40м между път №1 и път №2 за проектна скорост 160км/ч. Релсовият път е с релси тип UIC 60Е1 на стоманобетонови траверси с еластично скрепление.Дължина на железен път в: 
а./ Междугарие:„Пазарджик-Огняново”по Път №1 е 7572м’, а по Път №2 е 7654м; 
б./ Междугарие:„Огняново-Стамболийски” по Път №1 е 8675м, а по Път №28669м;
в./„Гара Огняново”:по направление на Път №1 (ПО-коловоз 2)-1100м и по Път №2(ПО-коловоз 3) 1104м. Съществуващите бретели в двете гърловини на гарата са заменени с по две есови връзки. Новите полезни дължини на коловозите са следните- нов ПО-коловоз 1 – 594м; нов ПО-коловоз 2 – 682м; нов ПО-коловоз 3 – 682м; нов ПО-коловоз 4 – 609м. Изградени са нови предпазни глухи коловози при км 127+700, от стрелка №16 на 4-ти коловоз и при км 128+339, от стрелка №15 на 4-ти коловоз. В района на гарата е изпълнена частична реконструкция (95м) на изтеглителен коловоз на км 127+684 от стрелка №14 на 1-ви коловоз като полезната дължина е увеличена с 30м. и още 80м на Товаро-разтоварен коловоз на км 128+384 от стрелка №13 на 1-ви коловоз, като полезната дължина е увеличена с 25м. Релсовият път  по главните коловози и стрелките по тях са с релси тип 60Е1 на стоманобетонови траверси с еластично скрепление, а по останалите са тип 49Е1 втора употреба. Всички междинни съществуващи перони са развалени и са изградени нови перони както следва: Перон 1 (челен) с дължина 130м, като 100м от него са с височината на горен ръб перон спрямо глава релса остава 0,25м и 30м с височина на горен ръб перон спрямо глава релса става 0,55м; Перон 2  - с широчина 7,10м и дължина 200м, като височината на горен ръб перон спрямо глава релса става 0,55м; Перон 3  - с широчина 5,5м в зоната на пешеходния подлез и 3,00 в останалата част, с дължина 200м, като височината на горен ръб перон спрямо глава релса е 0,55м. Върху втори и трети пътнически перони  са изградени перонни покрития със стоманена конструкция. Осигурен е пътнически достъп до пероните, посредством нов пешеходен надлез – пасарела, свързваща перони 2 и 3 на км 127+940 като на всеки вход и изход на надлеза има поставени асансьори.
Между перон 1 и перон 2 е изградена пешеходна рампа за достъп на лица с намалена подвижност.
г./ „Гара Стамболийски”: по направление на: Път №1(ПО-коловоз 2) - 1637м и по Път №2 (ПО-коловоз 3)-1730м. В Гара Стамболийски S-овите връзки в изходящата гърловина страна Пловдив са подменени със високоскоростни стрелки 1:18.5-1200. Извършено е  демонтиране на коловоз 4, с цел да се освободи място за нов перон. Релсовият път  по главните коловози и стрелките по тях са с релси тип 60Е1 на стоманобетонови траверси с еластично скрепление, а по останалите са тип 49Е1 втора употреба. Постигнати са следните полезни дължини на коловозите: ПО-коловоз 1 - 788м; ПО-коловоз 2–831м; ПО-коловоз 3–656м; ПО-коловоз 4 – 523м; ПО-коловоз 5 – 509м; ПО-коловоз 6 – 442м; ПО-коловоз 7 – 444м. Всички междинни съществуващи перони са развалени и е извършено  изграждане на два нови перона с дължина 250м и височина 0.55м над глава релса, и удължаване на челния перон съответно с 53м страна Огняново и 116м страна Пловдив. Върху новия втори и трети пътнически перони  са изградени перонни покрития със стоманена конструкция, а върху първи пътнически перон  е изградено перонно покритие над стълбището към подлеза и асансьора.Изпълнени са предгаров площад, реконструкция на товарна рампа и рампа за лица с намелена подвижност. Съществуващият пешеходен подлез е запазен, като са построени нови стълбищни излази и асансьори  за пътници със затруднена подвижност, както на двата нови перона, така и на челния перон;

Отводняването на Железния път в Междугарията и на Гарите е решено  с полагане на канавки и направа на дренажи.
Поставени са всички необходими знаци и табели:километрични и хектометрични знаци, дистанционни указатели и наклоноуказатели, както и всички знаци и табели, свързани с безопасността на влаковото движение
Прелезите на км 132+592.42 и на км 137+336.40 са демонтирани и възстановени отново след полагане на железен път.

- СМР по Контактна мрежа: Изпълнено е демонтиране на съществуващата Контактна мрежа и изграждане на нова, в съответствие с нормативните изисквания и проекта.Стълбовете са стоманенобетонни тип СБМК 37/11,15 и СБМК 57/11,15и метални решетъчни с П-образни профилни сечения, изработени от горещо поцинкована стомана и завършени със защитна боя. Бетоновите стълбове са положени в бетонов фундамент. Металните стълбове са монтирани на бетонов фундамент с анкърни болтове, монтирани са 760 броя стълбове- стоманобетонови и метални. Контактната система е окачена на конзоли и твърди напрачници (в гарите).Структурата на твърдите напречници се състои от две вертикални колони, подпиращи напречна греда, поддръжана от въже.Контактната мрежа е верижна компенсирана с контактен проводник CuAg 0,1 със сечение 120мм2 в открития път, а в гарите контактен проводник CuAg0,1 със сечение 120 мм2 за главните коловози и есови връзки и  CuMg0.2 100 мм2 за второстепенните коловози.Системната височина при точките на окачване e  1.45м.Височината на контактния проводник е 5.50 м от кота глава релса.Носещото въже е Bz II(Cu Mg 0,4) със сечение 70мм2 (19 x 2,1мм) в междугарията и бронзово носещо въже BzII (CuMg 0,4) 70 мм2 за главните коловози и BzII (CuMg 0,4) 50 мм2 за второстепенните коловози в гарите. В междугарията, струните са изпълнени с бронзов гол гъвкав проводник BzII – 10 със сечение от 10мм2.В гарите контактния проводник е окачен за носещото въже при стълбовете с ресорна струна от бронзово въже Bz II 25 мм2  и 10 мм2 бронзови струнки. Струнните клеми са от материал CuNiSi - модел „KRUCH”.  Ресорните струни са от бронзово ресорно въже Bz II 7х6,3мм със сечение 25мм2. Конзолите са изолирани посредством полимерни изолатори. Компенсиращите устройства са тип КСС от моноблоков тип, със заключалка. Въжетата на компенсатора са гъвкави, стоманени многожични от неръждаема стомана. Обратният проводник е алуминиев многожичен 184-All/30 (32) -St IA. Анкерирането на обратния фидер е твърдо – на стълбовете на средните анкеровки на контактната мрежа. Стълбовете са заземени. Монтирани са едножилен стоманен, горещо поцинкован проводник с диаметър 20 mm за анкърни обтяжки на стомано-бетонни анкърни стълбове,многожичен меден гъвкав проводник със сечение 190 mm2 (2x95mm2) – за надлъжни електрически съединители и връзки между секционните разединители и контактната мрежа, едножилен стоманен, горещо поцинкован проводник с полимерно покритие  – за изпълнение на заземителни връзки стълб – релса, междурелсови и междупътни ел.съединители,въже от неръждаема стомана 1,4401-ANSI 316 DIN 3060 7x19, 1570 Nmm2, d=12.0mm – за изпълнение на обтяжки на твърдите напречници, струнни клеми, фиксаторни клеми, захранващи клеми, анкерни и съединителни клеми, носещи клеми, устройства за натягане на контактния проводник, електрически съединители, изолатори и секционни изолатори, секционни разединители с моторно задвижване, задвижвания на разединителите, защита от пренапрежения, защита срещу гнездене на птици. Всички стълбове са с номерация и съответните знаци и табели.
Новата Контактна мрежа в Междугарие:„Пазарджик- Огняново”за всеки от двата пътя е от 7 опъвателни полета, чиято дължина е под 1400м, обща дължина на Контактната мрежа е 17 399м.
Новата Контактна мрежа в Междугарие:„Огняново – Стамболийски” за всеки от двата пътя е изградена от 8 опъвателни полета, чиято дължина е под 1400м, общата дължина на Контактната мрежа е 20 042 м.
Неутралната вставка по път №1 и път №2 при км 121+000 е „къса”.Тя е изпълнена със секционни изолатори „Galland”. Разединителите са 6 броя с моторно задвижване. Захранващите фидери са All 240 мм2. Монтирани са Катодни отводители. Изпълнено е местно и дистанционно управление на разединителите.
Електрическото табло за дистанционно управление на разединителите се използва при местното управление на разединителите вътре в жп гарите, с или без успоредно свързване.Таблото за дистанционно управление позволява осигурява дистанционното управление от жп енерго-диспечер.Изпълнено е ел захранване на разединителите осигуряващо основно и резервно електрозахранване на разединителите за Контактна мрежа.

- СМР по Големи съоръжения: Изпълнена е Реконструкция на Мост на км 127+216.10 в Междугарие:„Пазарджик-Огняново”-съоръжението е Пътен подлез в близост до Гара Огняново. Има светъл отвор 12м и обща дължина заедно с крилата 29.20м. Надлезите са с общо Долно строене (бетонни устои) и две отделни едноотворни връхни конструкции под двата коловоза на Път 1 и Път 2. В междугарие:„Огняново- Стамболийски” е изпълнена реконструкция Мост  на км 135+017.33  по Път №2-съществуващият Мост е на два отвора по 12.80м  и е с обща дължина влючваща и крилата 37.15ми нов Мост на km 135+032.25,  по Път №1. На мястото на съществуващ стоманен мост е изпълнено ново Съоръжение, отговарящо на съвременните изисквания за скорост и безопасност. Новото Съоръжение е рамкова конструкция на 2 отвора по 15.00m с конзоли по 2.75m и има пълна дължина 35.50m. То е тип:„Интегрален мост”.

- СМР по Малки съоръжения и проходи за дребни животни: В междугарие „Пазарджик-Огняново”,Малките съоръжения са общо 10, вМеждугарие:„Огняново – Стамболийски”,Малките съоръжения са общо 18.Всики са почистени и ремонтирани, съгласно Проекта.В Гара Огняново има съществуващ Водосток на км 127+892,93, на който е направена реконструкция. При всички Плочести съоръжения е подменена хидроизолацията и надлъжните фуги, ако е имало такива. В Междугарие:„Пазарджик- Огняново”- са изпълнени 2 броя Проходи за дребни животни;

- СМР по Подпорни стени: ИзпълненисаПодпорна стена №1 с дължина 144м, от км 128+058 до км 128+202 вгараОгняново и Подпорна стена №2 с дължина 144м, от км 129+005 до км 129+149, Междугарие:„Огняново – Стамболийски”, за да се укрепи основата на насипа на съществуващата гарова платформа и изграждането на новата.Подпорните стениса от конзолен тип, фундирани на изливни пилоти с диаметър Ø 640мм и дължина от 5,0 и 6,0м, разположени през 1,20м. Подпорна стена №3 с дължина 66ми височина от 4,20м до 4,0м и подпорна стена №4с дължина 80,50 м и височина от 4,20м до 3,80м са изпълнени в Междугарие:„Пазарджик-Огняново” заукрепване на високите насипи преди и след ЖП надлез на км 127+216,10, страна Път 2. Стенитеса разделени на отделни тронзони от по 12м, с фуги от 2см между тях. 

- СМР по Пешеходна пасарела на км 127+940: Конструкцията на Пешеходната пасарела представлява едноотворна стоманена рамка с отвор 19,80m и конзоли в двата края по 2,80m. Общата й дължина е 25,40mс полезна ширина между парапетите – 2,25m. На двете стълбища има монтирани асансьори.  Пасарелата е осветена и отводнена.

- СМР по Сигнализация – подземни кабелни канали: Изградени саподземни кабелни канали за всички съоръжения в участъка в съответствие с изпълнението по части Осигурителна техника, Електрификация, Телекомуникации, Осветление.Шахтите между кабелните канали са два вида- монолитни- в района на гарите и потопяеми (от готови стоманобетонни елементи).Изпълнена е Временна сигнализация – фаза II гара Огняново и Сигнализация – Временно положение – Фаза I- гара Стамболийски.
- СМР по Шумозащитни екрани: Изпълнени са шумозащитни екрани- по сглобяемо- монолитен способ с пилотно фундиране. Стените стъпват върху сглобяема стоманобетонова греда, замонолитена в ростверка. Участъкът с шумозаглушителна стена  от дясно по нарастване на километража (път №1) започва от км 135+957.75  и с прекъсвания, продължава до км 138+594.90.От ляво по нарастване на километража (път №2) започва от км 137+795.62  и продължава до км 138+692.21. Общата дължина на шумозащитния екран от дясната страна по нарастването на километража е 1676.00м. От лявата страна по нарастването на километража дължината му е 904.00м. Оформени са две  различни височини на шумозаглушителния екран- 2,50м и 3,00м, над терена

- СМР по рехабилитация на Пешеходен подлез на км 138 + 115,67 в гара Стамболийски: Пешеходният подлез на гара Стамболийски преминава под всички гарови коловози и осигурява преминаването до двете части на града.Изпълнени са нови стълбища към първи, втори и трети коловоз.Изградени са три броя асансьори за трудноподвижни пътници – при изходите на трите перона. Подлезът е облицован с плочи. Изпълнено е осветление на пешеходния подлез, както и отводняване на случайно попаднали води.

- СМР по ВиК: В гара Огняново са изпълнени:  дъждовна канализация заотвеждане на дъждовните води от пероните и перонните покрития чрез отводнителни канали с решетки;отвеждане на конденз от климатичен апарат в помещения за системи на комуникации на І етаж на приемното здание; противопожарно осигуряване. На югоизток от Приемното здание са разположени резервоари за противопожарни нужди и сграда на Помпена станция към тях.Конструкцията на сградата е традиционна монолитна, със стоманобетонови греди, колони и покривна плоча. Ограждащите стени са изпълнени от решетъчни керамични тухли.В нея е монтирана противопожарна помпена група LOWARA. Групата се състои от две противопожарни помпи - работна и резервна и пилот-помпа, която поддържа налягането в противопожарния водопровод. Към помпите има изравнителен мембранен  съд, включен преди изхода на тласкателя от сградата.Изградено е ел захранване, силова и осветителна инсталация на сградата. Изпълненаеарматурно водомерна шахта.До помпената станция са монтирани две стоманени цистерни с общ обем 65,00 куб.м и полезен обем 54,00 куб.м всяка. Цистерните са с фабрична топлоизолация и са закрепени върху стоманобетонови основи.Вода за пълнене на резервоарите за противопожарна вода се осигурява от съществуващ водопровод. Външния противопожарен водопроводе изпълнен с тръби от ПЕВП PN16 ф 110 и ф 90 мм.Монтирани са два надземни пожарни хидранти DN80. Всеки хидрант е предшестван от спирателен кран DN80 мм.
В гара Стамболийски са изпълнени: дъждовна канализация за отвеждане на дъждовните води от пероните и перонните покрития,за отвеждане на дъждовните води от двата нови перона са монтирани отводнителни канали с решетки; отвеждане на дъждовните води от пешеходен подлез на км 138+115.67- отводнителни решетки и два тласкателя; противопожарен водопровод за Приемното здание, отвеждане на конденз от климатични апарати в помещения за системи на комуникации на ІІ етаж наСграда МРЦ; пресечкана водопровод Ф 250Ена 137+552,20- ново пресичане на водопровода под коловозите и ново отклонение на стоманения водопровод.Противопожарния водопровод  е захранен от съществуващ водопровод. Новият противопожарен водопровод е изпълнен от тръби от ПЕВП ф 90 ммPN16.

- СМР по Осветление:Изпълнено е работно и дежурно осветление (външно осветление) на пероните  на спирките и гарите, пилонно осветление на гарите с мачтови стълбове 18 м с асансьорен механизъм и прожектори и осветление на стрелки

-СМР по Отопление на стрелките.

-СМР по ремонт на помещения за разполагане на апаратурата на системите за телекомуникации в гара Огняново и гара Стамболийски:осигурени са условия за разполагане на апаратурата на системите за телекомуникации, помещенията са ремонтирани и санирани и са изграденизахранващи линии и табла, силова и осветителна инсталации, отопление, вентилация и климатизация.

-СМР по рехабилитация  на трафопост на ДП “НКЖИ” в гара Огняново и гара Стамболийски- ремонт и саниране на сградата на трафопоста: за помещенията са изпълнени ремонт и саниране. При рехабилитацията на трафопоста на ДП „НКЖИ” в г. Огняново са подменени съоръженията в трафопоста – ново табло НН, токови трансформатори, автоматични прекъсвачи, нови проходни изолатори, подпорни изолатори, вентилни отводители, нови стойка и предпазители СрН, заземителна и мълниезащитна инсталация. Трафокилията е с трафомашина ТМ 20/04 kV,160 kVA оборудвана е с шини от проходните изолатори до самата трафомашина, разединител тип РМ и предпазители за защита на трафомашината. При рехабилитацията на ТП гара Стамболийски. са подменени подпорните изолатори и кабелната глава на влизащите кабели.Трафокилиятае отделно самостоятелно помещение. Трафомашината е ТМ 20/04 kV,400 kVA сух тип.

-СМР по електрозахранването на МКЦ, Кантар, ПЗ ЖП гара Огняново и Пасарела.

-Шинаж и репераж на обекта.