9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ от „Трансстрой Варна“ АД, гр. Варна, ул. „Хан Омуртаг“ №2

06 Август 2018 г.
На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) с всички приложения към него на инвестиционно предложение за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Езерово“, с. Езерово, община Белослав, област Варна“.

Срещите ще се проведат на 12.09.2018 г. сряда както следва:
- от 10.00 часа в Народно читалище „Искра“ с. Езерово, ул. „Светлина“ №5;
- от 14.00 часа в Конферентна зала, гр.Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23.

Докладът за ОВОС и всички приложения към него е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в периода от 10.08.2018 г. до 11.09.2018 г. в сградата на кметство Езерово и в сградата на Община Белослав ), както и в РИОСВ-Варна.

Писмени становища могат да се предоставят в деловодството на Община Белослав и в деловодството на кметство с. Езерово до датата на общественото обсъждане, както и в офиса на Възложителя или на срещата за обществено обсъждане.

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя Десислава Тодорова – Изпълнителен директор Тел.: 052 680 111
e-mail: office@transstroy-varna.bg