9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

О Б Я В А ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

01 Октомври 2016 г.
О Б Я В А
ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ОТНОСНО:Обхват и съдържание на доклад за ОВОС на Инвестиционно предложение за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Езерово“ в района на съществуващата материално-техническа база на „Трансстрой Варна“ АД в с. Езерово, община Белослав, област Варна“

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
Във връзка с нормативните изисквания и указанията на РИОСВ-Варна Ви уведомявам, че „ТРАНССТРОЙ ВАРНА“ АД работи по инвестиционно предложение за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Езерово“ в района на съществуващата материално-техническа база на „Трансстрой Варна“ АД в с. Езерово, община Белослав, област Варна“.

Територията на бъдещото пристанище в момента представлява производствена база за строителни елементи с бетонов възел на „Трансстрой Варна“ АД върху собствен терен. Пристанището ще се реализира изцяло в рамките на съществуващата урбанизирана територия, без да се засягат съседни територии и зони с екологично значение.Акваторията на пристанището е южно от брега във Варненско езеро.

Пристанището ще включва кейов фронт с прогнозна дължина 240 м и дълбочина 12.5 м с прилежаща оперативна акватория и зони за подход и маневриране. Кейовият фронт ще бъде разпределен на корабни места за обработка на контейнеровози (превозващи контейнери), бълкери (превозващи зърнени товари), кораби за генерални товари (превозващи различни генерални товари, включително метали в различни уедрени товарни единици) и специализиран кей за битум; оперативна зона за извършване на товаро-разтоварни операции по дължината на кейовия фронт; складови зони (открити и закрити); зона за обработка и експедиция на товарите на/от автомобили и автомобило-разтоварище за зърнени товари, и битумно разтоварище; зона за обработка и експедиция на товарите на/от ж.п. вагони; зона с автовезна и друга зона с ж.п. везна; паркинги за изчакване и др.

Във връзка с инвестиционното предложение ще бъдат изпълнени: драгажни дейности в акваторията на бъдещото пристанище; кейова стена; реконструкция на водоснабдяването, канализационната система и електрозахранването.

Инвестиционното предложение попада в приложение №1 на ЗООС, т. 23.2и на основание чл. 92, ал. 1 подлежи на задължителна ОВОС във връзка с което се изготвя настоящото съобщение за консултации по обхвата и съдържанието на доклада за ОВОС.За допълнителна информация: инж. Красимир Маринов - ръководител колектив за ОВОС, гр. Варна, ул.“Цани Гинчев № 7, офис №2,  тел./факс 052.643171, имейл: krmarinov@abv.bg, моб. 0887281441. Във връзка с разработването на доклада за ОВОС очакваме да дадете своите препоръки по отношение обхвата на заданието за ОВОСи препоръчителни мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда и хората.

Писмените предложения се подават до кмета на общината или на адреса на фирмата: гр. Варна, ул. „Хан Омуртаг“ №2.

С уважение,
Десислава Тодорова – Изпълнителен директор