9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Thyssen Krupp GmbH – Германия със съдействието на ТРАНССТРОЙ ВАРНА

10 Ноември 2008 г.
Семинарът цели да хвърли светлина върху само един от възможните технически методи за защита от наводнения, който по никакъв начин не претендира за универсалност, но там, където може да бъде приложен, ще позволи на хората да забравят за това бедствие поне за следващите сто години.
Приложението на шпунтовите стени при защита от наводнения е разнообразно. Те могат да поемат уплътняващи и стабилизиращи функции в нови диги, но служат и за укрепване на старите. Особено са ценни там, където теренът е оскъден, като с тях могат да се изграждат самостоятелни защитни стени срещу наводнения и за спиране на бреговата ерозия. Използвани в диги, шпунтовите стени изпълняват укрепващи функции за откоса на дигата откъм водната страна и уплътнителни функции спрямо откоса откъм сушата, като предотвратяват подгизването на дигите и ерозията на брега. Срещу наводнения шпунтовите стени напълно и пълноценно могат да заменят дигите, особено там, където теренните съотношения са оскъдни - в индустриални зони и населени места. Изграждането им може да става откъм сушата, но и откъм водата в по-големите водни басейни. Те са изключително гъвкаво средство за формиране на брегови ивици или канали, лесно се напасват към всяка предварително зададена геометрия, удобно могат да се впишат в ландшафта и да бъдат естетически оформени чрез боядисване, облицовка, озеленяване. В случай на заливане на шпунтова стена от приливна вълна, тя не губи устойчивостта си, ако е правилно разчетена.
Икономичността на шпунтовите стени се обуславя на първо място от краткото време за тяхното изграждане: строителството може да започне след минимално време за подготовка, при подходящи почвени условия набиването на гредите става с високо темпо - скорост на набиване от няколко метра на час не е проблем. Те обединяват в себе си носещи и уплътнителни функции, характеризират се с висока степен на предварителна завършеност и качество, контролирано от завода производител. Интересна и уникална характеристика на тяхното приложение е възможността шпунтовите елементи да бъдат лесно отстранени и повторно използвани или рециклирани за разлика от бетонните укрепващи стени, оставащи завинаги там, където са отлети. Това ги прави удачни за временни решения, а технологията като цяло с право може да се окачестви като щадяща околната среда. За времето на техния живот те не изискват почти никаква поддръжка. Не трябва да се забравя и това, че за разлика от шпунтовите стени конвенционалните земни диги стареят с всяко наводнение, изискват периодично саниране и за тази цел подходни пътища върху хоризонтални участъци на дигата (берми), разчетени за тежки машини.

Методите за набиване на шпунтовите стени
могат да задоволят всякакви изисквания, произтичащи от обкръжаващите условия: безрезонансно вибриране, впресоване без сътресения, полагане в шлицови изкопи и др. Необходимата за целта техника не изисква предварително изграждане на специална строителна площадка и временни съоръжения, с което се намаляват и отпадъците. Някои методи за набиване се отличават с висока степен на автоматизация на процеса и минимум обслужващ персонал.