9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Екология

ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА
е ориентирана към непрекъснато подобряване състоянието на околната среда, в съответствие с действащото екологично законодателство във всяка една област на дейността ни. Осигуреният приоритет на качеството в дейността на персонала да се счита за неделима част от същевременна грижа за околната среда. Ние ще установим и усъвършенстваме дейности за управление въздействието върху околната среда чрез внедряване на правила за контрол и управление на значими аспекти по околната среда в дейността на организацията.
Непрекъснатото подобряване на системата за управление по околната среда е постоянна цел на ръководството и персонала.
В съответствие с така обявената политика, стратегически насоки по околната среда на ръководството са:
- Активно и ангажирано управление, осигуряващо предпазване и ограничаване потенциалните неблагоприятни въздействия върху околната среда в съответствие с действащото законодателство.
- Предотвратяване на замърсяването съобразно наличните и възможни технологии при обосновани икономически разходи.
- Организиране и планиране на дейността на организацията чрез внедряване на системи за работа, подобряващи ключовите характеристики на процеси и дейности, имащи влияние върху околната среда.
- Осигуряване на достатъчна информация и обучение за засилване персоналната отговорност на всички наши служители по отношение на околната среда, и подходящо информиране за тази политика контрагенти и партньори.
- Провеждане на активен диалог и обмен на информация със служители, заинтересовани страни, и упълномощени организации при решаване на проблеми по опазване на околната среда.
- Ефективно и рационално използване на природни, енергийни ресурси, и материали при осъществяване дейността на дружеството.
- Идентифициране и управление на значими аспекти по околната среда в дейността на организацията.
- Извършване на целенасочен мониторинг и измерване резултатността спрямо околната среда, и определяне на мерки за подобряване.
- Насърчаване и изграждане култура на екологично поведение чрез следване, и изпълнение на тази политика.
- Готовност за реагиране по отношение на събития с потенциални неблагоприятни въздействия върху околната среда, като аргументираните решения и предприетите мерки бъдат широко разпространявани и внедрени за понижаване рисковете от възникване на екологични инциденти.