9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Охрана на труда

ПОЛИТИКАТА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА
е ориентирана към постигане на най-високите изисквания по безопасност и здраве при работа във всяка област на дейността ни. Ние установяваме и поддържаме безопасни практики на работа за всички наши дейности, което премахва и минимизира рисковете за всички наши служители, клиенти, и др.заинтересовани страни.
Непрекъснато подобряване на системата за управление на здравето и безопасността при работа, при спазване на законовите и нормативните изисквания, е неразделна част от качествения контрол за намаляване на разходите и повишаване ефикасността на работа.
В съответствие с така обявената политика, стратегически насоки за здравето и безопасността при работа на ръководството са:
- Активно и ангажирано управление, осигуряващо и поддържащо безопасни и без риск за здравето работни места със съответстващи съоръжения и условия за пълноценната работа на служителите.
- Организиране и планиране на дейността на Дружеството чрез внедряване на системи за работа, съхраняващи здравето и безопасността на всички наши служители и други лица, които могат да бъдат засегнати от нашите дейности, услуги или продукти.
- Осигуряване на достатъчна информация, инструкции, обучение и наблюдение, за да могат всички наши служители да осъзнават опасностите и риска в работата и отговорно и безопасно да извършват дейностите си.
- Осигуряване на надеждна комуникация по всички аспекти на здравето, условията на труд и безопасността при работа между ръководство и служители.
- Осигуряване на подходящи лични предпазни средства и защитно облекло, необходими за осъществяване на дейността на всеки служител.
- Осигуряване и проверка изпълнението на ангажиментите, относно ЗБУТ през определени интервали от време.
- Насърчаване и изграждане на култура на безопасно поведение чрез следване и изпълнение на тази политика.
- Регистриране и разследване на всеки инцидент, злополука и професионално заболяване, като аргументираните решения и предприетите мерки бъдат широко разпространявани и внедрени за понижаване рисковете на работното място.
- Идентифициране на рисковете за здравето и безопасността при закупуване и/или използване на стоки, съоръжения и услуги, и уведомяване на доставчиците и контрагентите за съответните ни изисквания в процеса на подбор на доставчици.
- Спазване на цялостната нормативна уредба за здравословни и безопасни условия на труд, привеждайки изцяло политиката на дружеството в съответствие с политиката по ЗБУТ на Република България и своевременно откликвайки на настъпващи промени.

е ориентирана към постигане на най-високите изисквания по безопасност и здраве при работа във всяка област на дейността ни. Ние установяваме и поддържаме безопасни практики на работа за всички наши дейности, което премахва и минимизира рисковете за всички наши служители, клиенти, и др.заинтересовани страни.
Непрекъснато подобряване на системата за управление на здравето и безопасността при работа, при спазване на законовите и нормативните изисквания, е неразделна част от качествения контрол за намаляване на разходите и повишаване ефикасността на работа.
В съответствие с така обявената политика, стратегически насоки за здравето и безопасността при работа на ръководството са:
- Активно и ангажирано управление, осигуряващо и поддържащо безопасни и без риск за здравето работни места със съответстващи съоръжения и условия за пълноценната работа на служителите.
- Организиране и планиране на дейността на Дружеството чрез внедряване на системи за работа, съхраняващи здравето и безопасността на всички наши служители и други лица, които могат да бъдат засегнати от нашите дейности, услуги или продукти.
- Осигуряване на достатъчна информация, инструкции, обучение и наблюдение, за да могат всички наши служители да осъзнават опасностите и риска в работата и отговорно и безопасно да извършват дейностите си.
- Осигуряване на надеждна комуникация по всички аспекти на здравето, условията на труд и безопасността при работа между ръководство и служители.
- Осигуряване на подходящи лични предпазни средства и защитно облекло, необходими за осъществяване на дейността на всеки служител.
- Осигуряване и проверка изпълнението на ангажиментите, относно ЗБУТ през определени интервали от време.
- Насърчаване и изграждане на култура на безопасно поведение чрез следване и изпълнение на тази политика.
- Регистриране и разследване на всеки инцидент, злополука и професионално заболяване, като аргументираните решения и предприетите мерки бъдат широко разпространявани и внедрени за понижаване рисковете на работното място.
- Идентифициране на рисковете за здравето и безопасността при закупуване и/или използване на стоки, съоръжения и услуги, и уведомяване на доставчиците и контрагентите за съответните ни изисквания в процеса на подбор на доставчици.
- Спазване на цялостната нормативна уредба за здравословни и безопасни условия на труд, привеждайки изцяло политиката на дружеството в съответствие с политиката по ЗБУТ на Република България и своевременно откликвайки на настъпващи промени.