9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Политика за здраве и безопасност при работа

Политика по здраве и безопасност при работа
Ръководството на „Трансстрой - Варна” АД определя загрижеността си за осигуряване на здравето и безопасността на персонала, в условията на работна среда, като основен приоритет в дейността си.

Приоритетна задача на ръководството е осигуряването на безопасни условия на труд на служителите и защита на здравето на персонала и населението, живеещ в близост до обектите на дейност на дружеството.
За решаването на тези стратегически задачи, в „Трансстрой - Варна” АД е създадена и функционира Система за управление на здравето и безопасността при работа, в съответствие с ISO 45001.
Политиката на Дружеството определя постигането на следните цели:
 • Осигуряване на непрекъснато подобрение и контрол на безопасността и охрана на труда, подобряване на надеждността на машините и съоръженията, безопасността на процесите на създаване на продукта, в съответствие с изискванията на законодателството и международно признатите стандарти;
 • Мотивиране на персонала, доставчиците и подизпълнителите за спазване на задълженията им по изискванията по безопасност и здраве на обектите на дружеството;
 • Поддържане на адекватно ниво на техническа обезпеченост и готовност на персонала за действия при аварийни ситуации до минимални загуби;
 • Усъвършенстване на правилата за откриване и отчитане на значимостта на проблемите и тяхното преодоляване чрез изпълнение на програмите, осигуряващи решаване на задачи по работна, пожарна и аварийна безопасност;
 • Повишаване на ефективността на контролните инструменти: вътрешни проверки (одити), контрол на процесите на създаване на продукта, надзор от страна на холдинга за спазване на изискванията по безопасност.
За постигането на тези цели, ръководството на Трансстрой - Варна” АД се задължава:
 • Да реализира всички достъпни мерки по предотвратяване на травматизма и аварийните ситуации и минимизиране на последствията от тях;
 • Да спазва като най-важен принципа за превенция на риска за персонала и населението пред действията за ликвидиране на последствията от този риск;
 • Да осигурява спазването на законовите и нормативни изисквания по отношение на здравето и безопасността при работа;
 • Да осигурява необходимата квалификация и културата на персонала за спазване на правилата и нормите по безопасност, изграждане на отношение на нетърпимост към нарушения и поддържане на готовност за ликвидиране на аварии;
 • Да подкрепя всяка инициатива и добра практика, водещи до подобряване на условията на труд, ограничаване и отстраняване на опасностите;
 • Да осигурява системен подход за идентификация на опасностите и управление на риска, отстраняване на източниците на възникване или ограничаване на опасностите чрез планирани действия;
 • Да изисква от външните организации, работещи на обектите на дружеството да спазват изискванията за безопасност при работа, приети в „Трансстрой - Варна” АД;
 • Да информира персонала и заинтересованите страни за дейността на дружеството по отношение на здравето и безопасността при работа;
 • Да прилага управленски подходи за усъвършенстване на системата за управление на здравето и безопасността при работа, в съответствие с ISO 45001.
Настоящето заявление описва ясно намерението на ръководството на Дружеството относно здравето и безопасността при работа и свързаните с него въпроси.
Ръководството на Дружеството разчита, че всеки служител и работник приема и е съгласен да изпълнява политиката, в свой и на своите колеги интерес, за постигане на целта и просперитета на Дружеството.
 
Ръководството на Компанията разчита, че всеки служител и работник приема и е съгласен да изпълнява политиките по качество,  околна среда и здраве и безопасност при работа, в свой и на своите колеги интерес, за постигане на целите и просперитета на Компанията.
Като Управител, декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на поставените цели и реализирането на обявените политики.