9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Политика за опазване на околната среда

Ръководството на „Трансстрой - Варна” АД
ДЕКЛАРИРА, че  следва неотменно политиката за непрекъснато подобряване на дейността по управление на въздействието върху околната среда, с цел покриване на изискванията на приложимото законодателство, клиенти, общество, служители и други заинтересовани страни.

Ръководството поддържа политика на стриктно спазване на законовите разпоредби в Република България по отношение на извършваните от фирмата строителни дейности и околна среда, както и всички допълнителни изисквания, които дружеството е приело.

За реализиране на целите си по околна среда, дружеството въвежда система за управление на въздействието върху околната среда и отговаряща на международния стандарт ISO 14001.

Основни цели:
Предотвратяване на замърсяването на околната среда, вследствие на дейността на дружеството;
Предприемане на мерки за намаляване на негативното въздействие върху околната среда;
Спазване на приложимите законови изисквания, относно извършваните строителни дейности и опазване на околната среда;
Въвеждане на правила за определяне на значими аспекти на околната среда, върху които ще бъде прилагано непрекъснато управление;
Стимулиране и приобщаване на персонала на дружеството, с цел усъвършенстване на личностните качества, повишаване на готовността за носене на отговорност и точно изпълнение на служебните задължения, свързани с провеждането на тази политика;
Непрекъснато подобряване на процесите, оказващи влияние върху околната среда.

Политиката е насочена към утвърждаване на доброто име и репутация на дружеството и постоянно подобряване на икономическото му състояние.
Системата за управление на околната среда обхваща всички площадки и обекти, управлявани и изпълнявани от дружеството и включва процесите на строителство на проводи, пътища, релсови пътища, самолетни писти, водоснабдителни и канализационни системи, хидротехнически и благоустройствени инфраструктурни съоръжения. Транспортни услуги и услуги със строителна механизация. Производство на асфалтови смеси.

Ръководството на дружеството се ангажира с осигуряване и поддържане високо ниво на квалификация на всички работници и служители по въпросите на управлението на околната среда. Ръководството гарантира прозрачност на дейностите по управление на околната среда и гарантира достъпност на информацията за идентифицираните аспекти на околната среда.