9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Политика по качество

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО
Ръководството на "Трансстрой - Варна” АД като счита, че единственият и неоспорим начин за утвърждаване и просперитет на Дружеството в условията на конкурентна пазарна среда е поддържането на високо качество на своята продукция, на основата на спазването на установените международни принципи за управление, регламентирани със стандарта ISO 9001;

Като изхожда от убеждението, че Дружеството разполага с необходимия технически и кадрови потенциал, (включително и с дългогодишен опит, авторитет и традиции) да предлага и извършва производство и услуги от предмета на своята дейност в пълно съответствие с установените международни, национални и фирмени правила и изисквания;

Като съзнава изключителната роля на личния принос и персоналната отговорност на Ръководството и на всеки служител и работник за утвърждаване и поддържане на принципите и предписанията, заложени в системата за управление,

ДЕКЛАРИРА, че в своята работа е приелo следната основна цел:
ПРОЕКТИРАНЕ, ИНЖЕНЕРИНГ, ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДИ, ТРАНСПОРТНИ, ЕНЕРГИЙНИ, ЕКОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ, ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ СЪОРЪЖЕНИЯ. ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН, БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ И МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ., В ПЪЛНО СЪОТВЕТСТВИЕ С ВСИЧКИ УСТАНОВЕНИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ, С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА МАКСИМАЛНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА НУЖДИТЕ, ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО КАТО НАДЕЖДЕН И КОРЕКТЕН ПАРТНЬОР.

За постигането и утвърждаването на тази цел Дружеството разработи и внедри система за управление, съответстваща на международния стандарт ISO 9001.

С внедряването на системата за управление, ръководството на Дружеството определя следните приоритетни насоки на действие:
постоянно подобряване на ефективността при управлението на качеството;
определяне, поставяне и постоянно актуализиране на ясни и конкретни цели по качеството;
стриктно спазване на изискванията и очакванията на клиентите чрез управление, контрол и поддържане на процесите; изграждане на отношения на взаимно доверие, на базата на коректност, качество на продукцията, надеждност на обслужването и обмен на информация;
повишаване и утвърждаване на доверието на клиентите и убедеността на служителите във възможностите и конкурентoспособността на Дружеството;
запознаване на всеки служител и работник с политиката на Дружеството и определяне на отговорностите му за нейното реализиране; 
системна работа за постигане на разбиране и съзнание от страна на служителите на Дружеството за изпълнение на политиката, целите и документите на системата за управление, по всяко време и без отклонения;
съвместимост на работните процеси с предписанията на документите от системата за управление и приложимите нормативни изисквания;
ясно определяне на структурата, процесите, взаимовръзките и отговорностите на всички звена и длъжностни лица, които имат влияние и отношение към качеството на произвежданата продукция и извършваните услуги;
превантивен ефект чрез постоянен контрол на дейността;
възлагане на ясни и конкретни задачи, задължения и пълномощия за всички звена, служители и работници на Дружеството и осигуряване на нормални условия за тяхното изпълнение;
своевременно и всестранно осигуряване на необходимите ресурси за производството на качествена продукция и извършването на качествени услуги (обслужване);
формиране на завишена взискателност към доставчиците и подизпълнителите;
създаване на условия за своевременно откриване и предотвратяване на несъответствия в процесите и продукцията, отразяващи се пряко на качеството на дейността на Дружеството;
създаване на условия за повишаване на квалификацията, професионалните умения и мотивацията на всеки служител и работник в съответствие с нарастващите изисквания към качеството на произвежданата продукция / извършваните услуги за клиентите;
развиване и стимулиране в служителите и работниците на инициатива и лични умения за изпълнителност и отговорност и демонстрирането им пред клиенти и доставчици;
проучване на възможностите и перспективите за развитие на Дружеството в условията на конкурентния пазар и отчитането им при планиране на работата по качеството;
непрекъснато следене и актуализиране на всички задължителни нормативни документи, правила, разпоредби, стандарти и ръководства, които са свързани със спецификата на пряката дейност на Дружеството.

Ръководството на Дружеството, отчитайки голямото значение на мотивацията и на активното участие на служителите в ефективното функциониране на системата за управление, приема за изпълнение следните ангажименти към служителите:
създаване на организация, чрез която всеки служител и работник да осъзнава предимствата на качественото изпълнение на своята работа, на всестранното задоволяване на изискванията и очакванията на клиентите, на издигането на авторитета и икономическото благополучие на Дружеството, както и негативното влияние, което може да има лошо изпълняваната работа върху останалите служители и работници и върху Дружеството като цяло;
създаване на условия за превръщането на качеството в основен фактор за оценка на труда и личния принос на всеки служител при изпълнение на задачите и решаване на проблемите на Дружеството;
разработване на точни и ясно определени критерии за постигнато качество;
оценка на социалната среда (включително отчитане на личните проблеми на служителите и работниците, произтичащи от взаимоотношенията в Дружеството, от личностен и/или семейно-битов характер) като фактор, влияещ върху качеството и мотивацията.

Настоящето заявление описва ясно намерението на ръководството на Дружеството относно качеството и свързаните с него въпроси. Приетата политика е гаранция за продължителния успех на Дружеството в конкурентната среда, както и за получаването на лична удовлетвореност на служителите и работниците и сигурност на работните места.

Ръководството на Дружеството разчита, че всеки служител и работник приема и е съгласен да изпълнява политиката, в свой и на своите колеги интерес, за постигане на целта и просперитета на Дружеството.