9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО
е ориентирана към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите при спазване на законовите и нормативни изисквания към предлаганите от дружеството продукти и услуги.
В съответствие с така обявената политика, стратегически насоки по качеството на ръководството са:
- Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите с цел предлагане на продукти и услуги с желаното качество, съответстващи на приложимите изисквания.
- Управление на дейностите и ресурсите като процеси, което ще осигури подобряване на финансовите резултати.
- Ефективно управление на взаимосвързаните процеси чрез рационално използване на възможностите на оборудването. Осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата и на процесите, и осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на хигиенните изисквания работна среда.
- Удовлетворяване на потребностите на персонала чрез оценяване на неговите знания и умения, осигуряване на подходящо обучение за поддържане на квалификацията и стимулиране на неговата творческа активност.
- Непрекъснато подобряване качеството на предлаганите продукти и услуги – постоянна цел на ръководството и целия екип на дружеството.
- Анализиране и оценяване на данни и информация за вземане на аргументирани решения.
- Установяване, развиване и усъвършенстване на взаимноизгодни взаимоотношения с доставчици.