9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Брегоукрепване и укрепване на свлачище - северен бряг - гр. Несебър - нов град

Обектът е включен в Приоритетните обекти на “Националната програма за укрепване на свлачищата по черноморския бряг 1999 – 2000”, одобрена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Обектът включва следните брегоукрепителни мероприятия:
    - Брегоукрепителна дамба с дължина L = 1 208 м, направена от скални блокове с общ обем - 47 132 м3;
    - Крайбрежна алея с дължина L = 1215 м, направена от скални блокове с общ обем - 1 120 361 м3, и бетон – 7 326 м3;
    - Насипни равнища с площ F = 13 168 м2, направени от скални блокове с обем - 35 014 м3;
    - Подпорни стени от стоманобетон с височина H = 3 м – 6 м и дължина L = 310 м, направени от бетон с общ обем - 680 м3;
    - Анкерни стени с височина H = 2 м -3 м и дължина L = 240 м, направени от бетон с общ обем - 617 м3;
    - Предварително напрегнати 30 т инжекционни анкери – 90 бр. и обща дължина от 955 м;
    - Вертикална планировка на свлачището – 150 000 м3;
    - Хоризонтални сондажни дренажи - 540 м;
    - Затревяване и залесяване – 8 300 м2