9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111

Укрепване брега на р. Дунав при зона I, Кутово, км 799500 - км 803500

Договор № BG 98.10-07.I.01

Проектът предвижда изграждане на брегоукрепителна каменнонасипна дига (дамба) на брега на река Дунав на една площадка от км. 803+500 до км. 799+500 с дължина 4 km. Конструкция на дамбата се състои от ядро от взривена скална маса /ВСМ/ и бронировка от камък 15-100 кг. Държавната дига се преминава в определени места с очакълени рампи (3 бр.).
Общо на обекта ще се извършат следните количества основни видове работи:
  - подготвителни работи (разчистване на обекта – 16000 м2, изсичане на дървета – 10000м2);
  - земни работи (изкопи – 1150 м3 в т.ч. хумус 300 м3, обратни насипи от земни почви – 600 м3 и разстилане на 300 м2);
  - транспорт на излишни земни маси до депо – 850 м3;
  - насипване на трошен камък – 300 м3;
  - насипване на ВСМ – 38660 м3;
  - насипване на камък 15-100кг – 13240 м3;
  - подравняване и уплътняване на баластра – 3000 м3;
  - други работи (съгласно количествените сметки).